ផលិតផល

ករណីគម្រោង

ករណីគម្រោង

សារមន្ទីរសិល្បៈចិន (សៀងហៃ)


សារមន្ទីរសិល្បៈចិន (សៀងហៃ) - 8,000 ម៉ែត្រការ៉េ

សណ្ឋាគារ Miya JW Marriott

សណ្ឋាគារ Miya JW Marriott - 15000 ម៉ែត្រការ៉េ

 

សណ្ឋាគារ Miya JW Marriott